Rekrutacja pracownika z Ukrainy. O tych rzeczach musisz pamiętać

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

W ramach wciąż obowiązującej Specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zatrudnienie takich osób odbywa się na uproszczonych zasadach. Na czym one jednak polegają i o czym musi wiedzieć pracodawca zatrudniający osoby z Ukrainy?

Na jakiej podstawie może pracować obywatel Ukrainy?

Zgodnie z Ust.1, art.22 Specustawy: „Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy: 1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub 2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

W praktyce oznacza to, że uchodźcy z Ukrainy, przekraczający granicę RP po 24 lutego, otrzymują specjalny status i pozwolenie na legalny pobyt do 18 miesięcy (podstawą jest pieczątka Straży Granicznej). Na uproszczonych zasadach i bez dodatkowych zezwoleń pracę na terytorium RP mogą podjąć także małżonkowie obywateli Ukrainy, pod warunkiem że przyjechali do Polski w związku z toczącą się na Ukrainie wojną.

Warto wiedzieć, że zapis ten nie odnosi się do Ukraińców, którzy posiadają już:

 • zezwolenie na pobyt stały;
 • zezwolenie na pobyt czasowy;
 • status uchodźcy;
 • ochronę uzupełniającą;
 • zgodę na pobyt tolerowany;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Osoby, do których stosuje się przepisy Specustawy, mogą pracować w Polsce bez dodatkowych zezwoleń.

Jak wygląda zatrudnienie w systemie uproszczonym?

Maksymalnie do 14 dni od rozpoczęcia pracy przez obywatela Ukrainy jego pracodawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie właściwy urząd pracy. Tylko w tym wypadku zastosowane zostaną warunki uproszczonego zatrudnienia. Takie zgłoszenie przedsiębiorca musi wykonać poprzez system teleinformatyczny – praca.gov.pl. w specjalnej zakładce „Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”, znajdującym się w dziale „Zatrudnienie cudzoziemców”.

W zawiadomieniu muszą znaleźć się dane pracodawcy:

 • nazwa firmy lub imię (imiona) i nazwisko przedsiębiorcy;
 • adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania;
 • dane kontaktowe – numer telefonu, adres mailowy;
 • numery NIP i REGON lub PESEL w przypadku osoby fizycznej;
 • kody PKD oraz opis wykonywanej działalności.

Pracodawca musi także podać dane zatrudnianego obywatela Ukrainy, a więc:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • płeć;
 • obywatelstwo;
 • dokument potwierdzający tożsamość;
 • numer PESEL, jeśli dana osoba go posiada;
 • rodzaj zawieranej umowy
 • opis stanowiska lub charakter wykonywanej pracy.

Wszystkie te dane trafiają do KRUS, PIP, Straży Granicznej oraz ZUS.

Zatrudnienie na podstawie oświadczenia

Najprostszą formą zatrudnienia osoby z Ukrainy jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Pracodawca musi zarejestrować je w odpowiednim powiatowym urzędzie pracy i zawrzeć takie dane jak:

 • wysokość wynagrodzenia;
 • rodzaj umowy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wymiar czasu pracy;
 • okres pracy.

Aktualnie praca na podstawie takiego oświadczenia może trwać 24 miesiące.

Po rejestracji formularza pracodawca musi w dniu rozpoczęcia pracy przez obywatela Ukrainy poinformować o tym fakcie PUP, który do 7 dni powinien rozpatrzyć wniosek.

Firmy, które chcą zatrudniać osoby z Ukrainy, przede wszystkim muszą jednak pamiętać o sprawdzeniu legalności pobytu potencjalnych pracowników.

Zdj. główne: Green Chameleon/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*